Historie Ostravy v letech 1914 – 1945 - kurz bez lektora